درباره دکتر

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

متولد سال 5013 می باشد و از سال 76-68 دوره پزشکی عمومی  را در  دانشگاه پزشکی ایران گذرانده اند. در سال 87-82 دوره طرح تخصصی جراحی مغز و اعصاب دانشگاه اصفهان را گذرانده اند. در حال حاضر به عنوان جراح مغز و اعصاب  مشغول به فعالیت هستند.

سوابق تحصیلی

–  دوره پزشکی عمومی از سال 68 – 76
– دوره پزشکی عمومی در دانشگاه پزشکی ایران
– سال 76 – 81 فعالیت در پایگاه هوایی چابهار
– سال 82 – 87 دوره طرح تخصصی جراحی مغز و اعصاب